ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 09.10.2019 г., комисия  в  състав , съгласно  заповед  № РД-06-25 от 02.10.2019г. на директора на  ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Добрич

 1. Ани Великова – Председател
 2. Теодора Димова – Член
 3. Елис Ахмедова – Член
 4. Руска Андреева – Член

Със  задача  :  да проведе избор  на  изпълнител / изпълнители    по  Схема „Училищен  плод”  и  Схема „Училищно  мляко”

в  ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Добрич

 1. за  учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

 

Разгледани  бяха  1 /едно/  подадени  предложения  по  двете  Схеми   в  срок  до  09.10.2019г.

 

 

Схема  :  Училищен  плод :

Съгласно входящия регистьр, са постьпили1(едно) предложение, както следва:

 

№ по ред Вх. № от деловодството Дата фирма
1

 

АС-10-207 08.10.2019 „АРСЛАН 2011“

 

Комисията пристъпи към разглеждане  на предложенията по реда на тяхното постъпване.

 1. Предложение с вх .№ АС-10-207, подадена на 08.10.2019 г. от фирма „АРСЛАН 2011“

Кандидатът е приложил:

 

 • Регистрационни номера на транспортни средства -1 бр.
 • Регистрационни номера на обект за  производство и търговия  с храни- 1 бр.
 • Договор или писмо за намерение за изпълнение  доставка на плодове и зеленчуци, произведени от  земеделски стопани – 1  бр.

 

 

 

 

 

 

Схема  :  Училищно  мляко :

Съгласно входящия регистър, епостъпило1 (едно) предложение, както следва:

 

№ по ред Вх. № от деловодството Дата фирма
1

 

АС-10-207 08.10.2019 „АРСЛАН 2011“

 

Комисията пристъпи към разглеждане  на предложенията  по реда на тяхното постъпване.

 1. Предложение с вх .№ АС-10-207, подадена на 08.10.2019 г. от фирма „АРСЛАН 2011“

 

Кандидатът е приложил:

 

 • Регистрационни номера на транспортни средства – 1 бр.
 • Регистрационни номера на обект за  производство и търговия  с храни – 1 бр.
 • Договор или писмо за намерение за изпълнение  доставка на мляко и млечни продукти  от  производител – 1 бр.
 • Писмо намерение за доставка на мляко и млечни продукти  собствено производство–1 бр.
 • Копие на сертификати  за производство по БДС стандарт на  млечни продукти –

1  бр.

 • Мостри на опаковки на  млякото и млечните продукти-  да

 

 

Комисията  избра  заявител   за  доставка  по  Схема „Училищен  мляко”   , който  отговаря  на  всички критерии по  Наредба  за  условията и реда  за  прилагане  на  схеми  за  предоставяне  на  плодове и  зеленчуци  и  на  мляко  и млечни  продукти  в  учебните  заведения  – схема „Училищен плод”  и  Схема „Училищно мляко”  –

 

Фирма „АРСЛАН 2011“ с  вх.№ АС-10-207 от 08.10.2019г..

 

 

Комисия :

 

 1. Ани Великова – …………………..
 2. ТеодораДимова – …………………..
 3. ЕлисАхмедова – …………………..
 4. РускаАндреева – …………………..

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-32 /09.10.2019г.

 

 

На  основание  чл.13 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  прилагане  на  схеми  за  предоставяне  на  плодове  и  зеленчуци  и  на  мляко и млечни  продукти  в  учебните  заведения –  схема „Училищен  плод” и  схема „Училищно  мляко”,  чл.259, ал.1  от Закона за  предучилищно  и  училищно  образование  и  въз  основа  на  писмено  мотивирано  предложение  от  комисия,  назначена със  Заповед №.РД-06-25/02.10.2019 за избор на  заявител  по  схема „Училищен  плод” и  схема „Училищно  мляко”, за  учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М

 

 

 1. ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по схема „Училищен плод” –  „АРСЛАН 2011“заявител  по  чл.3,ал.1,т.2отНаредбата  за  условията  и  реда  за  прилагане  на  схеми  за  предоставяне  на  плодове  и  зеленчуци  и  на  мляко и млечни  продукти  в  учебните  заведения –  схема „Училищен  плод” и  схема „Училищно  мляко”   , да  извършва  доставка  на  продуктите  по  Схема „ Училищен плод“ за  нуждите на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Добрич за  учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години.

Максимален  брой  доставки, за  които  е  избран  заявителят  е  46  /четиридесет и  шест/ .

 1. ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ  по схема „Училищно  мляко” – „АРСЛАН 2011“заявител  по  чл.3,ал.1,т.2отНаредбата  за  условията  и  реда  за  прилагане  на  схеми  за  предоставяне  на  плодове  и  зеленчуци  и  на  мляко и млечни  продукти  в  учебните  заведения –  схема „Училищен  плод” и  схема „Училищно  мляко”   , да  извършва  доставка  на  продуктите  по  Схема „ Училищен плод“ за  нуждите на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Добрич за  учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години.

Максимален  брой  доставки, за  които  е  избран  заявителят  е  50  /петдесет/.

 

 1. Избраните заявители  по  Схема „Училищен  плод” и  Схема „Училищно  мляко”  ще  извършват  доставките  на продуктите  след  получаване на  одобрение  по  чл.15, ал.1  от  Наредбата.

 

Настоящата  заповед  да  бъде  предадена  на избраните  заявители, както и  да  бъде  публикувана  на  интернет страницата  на  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Добрич

 

 

 

 

 

Директор  : …………….

/Т. Керанов /

 

Добре Дошли!


Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" е построено през 1953 г. и приема името на поета на 7-ми ноември 1959 г. Намира се в централната част на град Добрич.
Контакти

Адрес
ул. "Отец Паисий" 37

Телефон
Сектретар-Счетоводител
058 604493

Директор
058 602414

E-Mail
ouvapcarov@abv.bg