Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

 

НА ОУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ГР. ДОБРИЧ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 1 от 10.09.209 г. и е утвърден със заповед на директора – № РД06-4 / 10.09.2019 г.

 

         І.  УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ:

 1. Учебните занятия се провеждат по седмично разписание, прието от Педагогическия съвет /ПС/ и утвърдено от директора. По изключение в интерес на учениците и с разрешение на директора могат да се правят частични и временни изменения.
 2. Всеки учебен час започва и завършва със звънец по график, утвърден от директора. През малките междучасия се бие един междинен звънец – за учениците, през големите междучасия – първи междинен / по средата на междучасието – ръчен и по вътрешната звънчева инсталация/ – за влизане на учениците в сградата и втори междинен /пет минути преди началото на часа /пет минути началото на часа / – за влизане  на учениците в учените помещения. Биенето на звънеца за начало на учебните часове е с няколко прекъсвания.
 3. Учебните часове с времетраене:

                   – І, ІІ клас            – 35 мин.

                   – ІІ – ІV клас        – 40 мин.

                   – V – VІІ клас       – 40 мин.

                   – за първа смяна – от   8.00 часа

 1. Учениците и техните преподаватели се явяват на смяна:

                   – за първа смяна – в   7,40 часа

 1. Големите междучасия са след третия редовен час за съответната смяна и са с времетраене от 20 минути за всички класове, като от 8,30 часа започват занятията на учениците от І-ви клас.
 2. При благоприятно за учениците време, установено от директора и дежурните учители, отговарящи за смяната, през големите междучасия те излизат на двора за отдих и закуска. При неблагоприятно време / температура под 6 градуса С, валеж на дъжд и сняг и др./ учениците не са длъжни да излизат на двора и могат да почиват и закусват във фоайето на І-ви етаж и стола на училището.
 3. Основна отговорност за поведението на учениците непосредствено преди учебната смяна, през часовете и междучасията, на организираните от училището инициативи носят класните ръководители, съгласувано с родителите, педагогическия съветник и училищния съвет.
 4. Учителите дежурят по заповед и график, утвърдени от директора, и отговарят за реда в училище непосредствено преди учебните смени и през цялото времетраене на междучасията – коридори, места за хранене, учебни и сервизни помещения, двора и прилежащите площи. След биенето на междинните звънци през междучасията осигуряват прибирането на учениците в учебните помещения и подготовката им за предстоящия учебен час. При констатирани нарушения на училищните изисквания задължително в рамките на смяната уведомяват директора.

         ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА:

 1. Осемчасов работен ден – 7,30 – 15,30 часа
 2. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището според изискванията на ЗПУО, КТ и Наредба № 8 от 11.08.2016 г., всички други законови и подзаконови актове, касаещи дейността на учебното заведение
 3. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището
 4. Спазва и прилага Държавните образователни изисквания.
 5. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 6. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие на предоставените му правомощия.
 7. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства.
 8. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация.
 9. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.
 10. Кандидатства по мярка „Без свободен час“ след решение на ПС и др. проекти.

         ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОЗИТЕ:

 1. Работното време на педагозите е на осн. КТ – осемчасов работен ден. В рамките му те са длъжни да бъдат в училище за изпълнение  на утвърден в Списък образец – 1 преподавателска норма, за участие в работата на ПС и помощните органи на управление, квалификационни и методически инициативи, родителски срещи, възпитателна дейност, организация и провеждане на олимпиади, изпити и конкурси, консултации с ученици, както и изпълнение нарежданията на училищното ръководство. След и преди /в зависимост от смяната си/ изпълнение на посочените задължения в рамките на осемчасовия работен ден могат да бъдат и извън училище за срещи и контакти във връзка с интереса на училището и на пряката им дейност, както и за подготовка и самоподготовка на учебно-възпитателната си дейност.
 2. Идват в училище най-късно 10 минути преди започване на първия си час, или служебния си ангажимент, след което се смятат за закъснели и в рамките на деня са задължени да дадат обяснение на директора. Използват престоя си в училище само за изпълнение на служебните си задължения, а учебните часове само за учебно-възпитателна работа според седмичното разписание.
 3. Всички учители, които имат свободни часове извън ЗНПД се задължават в рамките на осемчасовия работен ден да бъдат на разположение на директора за заместване на отсъстващи учители с цел на недопускане на свободни часове.
 4. Длъжни са ежедневно да се запознават с поставените в учителската стая заповеди, правилници, планове, графици и т.н. и да изпълняват в посочените там срокове, предявените към тях изисквания.
 5. Длъжни са да влизат в час с биенето на звънеца за започването му или при настъпване на обявения час за започване на занятие по ЗИП, извънкласна форма, консултация, среща с родители, училищна инициатива и други.
 6. В началото на всеки час или занятие всеки педагог е длъжен лично да установи и отбележи в дневника отсъствията на всички ученици и впише методическата единица в дневника.
 7. Местата на учениците в учебните помещения се определят от преподавателя при съдействието на класните ръководители, като се отчитат и разумните предложения и желания на учениците.
 8. При изпитвания всеки преподавател е длъжен да нанесе оценките в класния дневник в рамките на часа на обявяването им и в ученическите книжки в часа на обявяването им, или най-късно през следващия час с паралелката.
 9. Всеки педагог е длъжен да осигурява условия за нормално и пълноценно протичане на учебния час и за оптимално усвояване на учебния материал включително задаване на домашна работа, съобразена по обем и характер с вида на обучението /полудневно или целодневно/ и с възрастта на учениците и техните възможности.
 10. Всеки педагог носи отговорност за опазване на здравето и безопасността на учениците, с които провежда часовете, занятия, сбирки и други, както и за целия им престой в района на училището, или при организирани от него или училището инициативи.
 11. Забранява се на педагозите действия, накърняващи личното достойнство на учениците, както и форми на психически и физически тормоз и насилие.
 12. Всеки педагог носи отговорност за опазване на училищното имущество и личните вещи на другите педагози и ученици в учебните помещения, където провеждат часовете си, както за реда и хигиената. Изисква от учениците да почистват работните си места преди напускане на класната стая. За констатирани нарушения, увреждания и нанесени щети уведомява директора веднага в рамките на междучасието или най-късно на смяната.
 13. Забранява се да провеждат извънредни учебни занятия или допълнително да се изпитват ученици, както и да се сливат часове, освен по изключение, с разрешение на директора.
 14. Съдействат на директора за санкциониране на нарушителите на училищната собственост и изисквания.
 15. Извършват периодичен инструктаж за безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на всички деца от подготвителен клас и ученици.
 16. Учителите да направят график за срещи и разговори с родителите.
 17. Преподавателите са длъжни да вписват своевременно в специална тетрадка неотложните ремонти в кабинета на домакина.
 18. Да се спазват правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
 19. Да пази доброто име на училището, да не злоупотребява с доверието на работодателя.
 20. Да използва цялото работно врем за изпълнение на възложените задачи.
 21. Да изпълнява законните разпореждания на работодателя по време на учебната година и дежурство през ваканциите.
 22. Главният дежурен учител носи отговорност за дисциплината на учениците в училище и за изпълнение на дежурствата на дежурните учители.
 23. Да провеждат ежедневно в последния час петминутка по БДП, като вписват темата в дневника на класа.
 24. Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
 25. Всеки учител на ученици от ПДГ до ІV клас след последния час превеждат учениците по уличното платно по ул. „От.Паисий” с цел предотвратяване на ПТП.
 26. 2 Учителят може да ползва отпуск по време на учебни занятия, като подава заявление за ползване на отпуск, съгласно изискванията по мярка „Без свободен част“ от НП на МОН „На училище без отсъствия“ до директора на училището.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:

 1. Класните ръководители са длъжни през първата седмица на всеки месец да нанесат пропуснатите оценки на учениците и допуснатите от тях отсъствия, както и неотложните наказания и да изискват в тридневен срок след това да бъдат разписани от родител /настойник/. В случаите регламентирани от училищния правилник, да се спазват посочените изисквания и срокове.
 2. Да следи за успеха и развитието на учениците , за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
 3. 3. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
 4. 4. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците;
 5. 5. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;
 6. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работас ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите заоказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това сеналага;
 7. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик.
 8. Да организира и да провежда родителски срещи;
 9. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, даорганизира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката катообщност;
 10. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение научениците в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
 11. Да осъществява връзка с учителитеипериодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката посъответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им заобщуване и интегриране в училищната среда;
 12. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с огледусъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
 13. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученициот паралелката;

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ – ПИГ:
 2. Работно време – 11.00 до 17,00 ч.
 3. Отговаря за пълноценната подготовка на учениците от ПИГ за повишаване нивото им на успеваемост и възпитателност, за успешното им развитие и изява.
 4. Подпомага учителите и класните ръководители при реализация на учебно-възпитателните цели и задачи, при развитието на интересите и способностите на учениците, при ползотворна организация на свободното им време.
 5. Подпомага училищното ръководство при водене на задължителната подготовка и документация.
 6. След приключване на учебните занятия привежда учениците по уличното платно по ул. „Отец Паисий” и извозва учениците до кв. „Изгрев“.

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

Чл. 21. Учениците имат следните права:

– да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

– да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

– да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

– да получават библиотечно-информационно обслужване;

– да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

– да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

– да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;

– да участват в проектни дейности;

– да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;

– чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;

– да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

– да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

Чл. 21. Учениците са длъжни:

– да присъстват и участват в учебни часове и занимания;

– да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;

– да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

– на носят училищната униформа и други отличителни знаци на училището;

– да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

– да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;

– да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;

– да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

– да спазват Правилника за дейността на училището;

– да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

– да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;

– да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:

– да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

– да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;

– да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение от 10 до 15 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;

– да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;

– да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

– да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен правилник и заповед на директора на училището;

– да съхраняват дневника на класа;

– да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;

– да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;

– да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;

– да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);

Чл. 22. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) Случаите по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Чл. 23. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование и настоящия правилник, или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните санкции:

 1. „Забележка“ – за:

а. 5 неизвинени отсъствия;

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

г. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.

 1. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за:

а. 7 неизвинени отсъствия;

б. възпрепятстване на учебния процес;

в. употреба на алкохол.

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:

а. 10 неизвинени отсъствия;

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;

е. прояви на физическо и психическо насилие;

ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;

з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;

й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.

 1. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;

г. упражняване на физическо или психическо насилие;

д. унищожаване на училищно имущество;

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;

ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;

з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. други тежки нарушения.

Чл. 24. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

Чл. 25. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.

Чл. 26. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 27. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 28. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл. 29. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 30. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

Чл. 31. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

Чл. 32. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 33. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, и в бележника за кореспонденция на ученика.

 (2) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Чл. 34. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

 

 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ:

1. ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

1.1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан­совата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първич­ните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.

1.2. Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задъл­жения за предприятието, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.

1.3. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез опти­мална централизация на счетоводните операции и осигурява сво­евременно отразяване в счетоводството на всички стопански опера­ции.

1.4. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите на училището и осигурява най-рационалното им използване.

1.5. Организира своевременното осигуряване на ръководство­то с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото със­тояние и на финансовите резултати,

1.6. Участва в разработването на вътрешните правила за работна заплата.

       1.7.Работно време: от 8.00 до 12.00 ч.; 12.30 до 16.30 часа

              почивка от 12.00 до 12.30 часа.

 

2.ЗАС

          2.1. Работно време: от 8.00 до 12.00 ч.; 12.30 до 16.30 часа              почивка от 12.00 до 12.30 часа.

         2.2. Носи отговорност за воденето на документацията, свързана с трудовоправните отношения – трудови договори, допълнителни споразумения към тях документи за обработване и квалификация, молби, автобиографии, заявления, декларации, заповеди за отпуски и т.н. както и своевременно да информира колектива.

         2.3. Носи отговорност за воденето, изготвянето и съхранението на входящата и изходящата училищна документация.

         2.4. Технически осигурява дейността на училището, както  и административната работа на компютър.

         2.5. Подпомага училищното ръководство при осъществяването на административно-икономическата дейност според нормативните изисквания, вкл.набирането на такси за осъществяване на обучението над държавните изисквания.

         2.6. Носи материална и финансова отговорност за съхраняването, поддържането, обогатяването на материално-техническата база и условията на труд в училище, съобразно нормативните изисквания.

 • Подпомага директора в цялостната му работа.

          2.7. Отговаря за правилното водене, съхранение и отчитане при отговорния счетоводител на служебни аванси, фактури, протоколи, разписки, документи за ремонти, за дарения, граждански договори  и други.

         2.8. Носи отговорност за организацията и осъществяването на своевременното снабдяване и правомерно разходване и отчитане на средства, материали, учебници, учебни помагала, помощни и нагледни средства и др.

 • 9.Отговаря за дейността на помощния персонал.

3.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

3.1.  Работно време:

 

– І срок       – 2 дни в ОУ „Никола Й. Вапцаров“

– ІІ срок     – 3 дни в ОУ „Никола Й. Вапцаров“

          3.2. Провежда профилактика за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училище.

         3.3. Организира и участва в програми, свързани с профилактиката на здравето на децата и учениците.

         3.4. Организира и провежда програми за здравно образование на учениците.

         3.5. Участва в образователното и професионално ориентиране на диспансеризираните ученици при преминаване в по-горна степен на обучение.

         3.6.   Участва в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на учениците.

         3.7. Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на учениците.

         3.8. Регистрира здравното и имунизационно състояние на учениците в здравно-профилактична карта въз основа на данните, получени от личния лекар на ученика.

         3.9. Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникване разпространението на заразните и паразитните заболявания в училище.

         3.10. Води и съхранява документацията в здравния кабинет.

         3.11. В случай на свободни часове на паралелките влиза в час и изнася здравни беседи.

4.РАБОТНИК ПОДРЪЖКА И ОГНЯР:

          4.1. Работно време: от 7.30 до 12.00 ч.; от 14.30 до 18.00 часа;        почивка от 12.00 до 14.30 часа.

         4.2. Ежедневно следи и поддържа материално-техническата база на училището, като своевременно се информира от домакина.

         4.3. Извършва и подпомага извършването на ремонтните работи на сградния фонд и технически средства, инструменти, уреди и т.н.

         4.4. При необходимост действа с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

         4.5 Носи отговорност за работата на парната инсталация, вкл. И нейната безопасност и ефективност, за съхранението и оптималното изразходване на горивото.

         4.6. Осигурява топлоподаване по график, съгласуван с директора.

         4.7. Подпомага дейността на останалите работници, хигиенисти и служители.

         4.8. Няма право да напуска парокотелното помещение при работен режим.

5.ХИГИЕНИСТИ:

5.1. Работно време:

 • първа смяна от 7.00 до 15.00 часа като пряко отговарят за времето от 7.00 до 13.00 часа и  за биенето на звънеца
 • втора смяна от 12.00 до 20.00 часа като пряко отговарят за времето от 13.00 до 17.00 часа и за биенето на звънеца

          5.2. Персонално отговарят за хигиената на определените райони, като най-малко два пъти на смяната си ги почистват основно.

         5.3. След всяко междучасие основно проверяват районите си, отстраняват възникналите замърсявания и уведомяват директора за възникнали аварии, инциденти, нарушения на училищна собственост.

         5.4. Почистват проветряват районите си в края на смените си.

         5.5. Почистват двора, прилежащите площи, периодически прекопават градинките, през зимния сезон почистват редовно двора от сняг и лед.

         5.6. При необходимост действат с противопожарните уреди.

         5.7. Носят персонална отговорност за входния режим в училище

 

         – допускат при температури под 12 градуса, валеж на сняг и дъжд, силен вятър учениците преди смяната /часа/, определеното време във фоайето и отговарят за реда и хигиената там.

        - допускат граждани и родители след установяване на целта на посещението им, а за някои от тях по ред определен от директора изискват лични карти и вписват данните им в дневника за посетители.

           - допускат ученици до вътрешността на сградата 10 минути преди часа им и 10 минути след началото им.

           - Съдействат на училищното ръководство при организирането на инициативи, за които училището е домакин.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: ……………………….

/ Т. КЕРАНОВ /

 

 ДИРЕКТОР: Т. КЕРАНОВ